Realizacja projektu „Wsparcie usług społecznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pilawa” współfinansowanego z EFS”

Realizacja projektu „Wsparcie usług społecznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pilawa” współfinansowanego z EFS”

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilawie przystąpił do realizacji projektu pn. „Wsparcie usług społecznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pilawa”. Okres realizacji projektu 01.08.2018-31.07.2020. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa  IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem / Działanie 9.2 Usługi społeczne                i usługi opieki zdrowotnej i jest współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny.    

Cel główny projektu to poprawa dostępu do usług społecznych dla 20 rodzin (45 osób) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  z terenu gminy Pilawa (województwo  Mazowieckie ) w okresie od 01.08.2018 r. do 31.07.2020 r..

Projekt obejmuje następujące działania:

- organizację warsztatów socjoterapeutycznych,

- rozwijające kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży,

- wsparcie w formie pracy podwórkowej,

- integrację rodzin,

- realizacja wyjazdów socjoterapeutycznych.

 

Wartość projektu: 402 500, 00 PLN

Dofinansowanie: 373 460,00 PLN w tym wkład Unii Europejskiej  322 000,00

Wkład własny: 29 040,00 PLN

 

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilawie.

W związku z realizacją projektu pn. ,,Wsparcie usług społecznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pilawa” od 1 sierpnia prowadzona jest  rekrutacja uczestników projektu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod nr Tel. 25 685 60 53.