Otwarty konkurs ofert w obszarze polityka społeczna

Uchwałą Nr 475/335/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2014 roku w obszarze polityka społeczna, podobszar „Działania na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu” w ramach projektu „Kalkulator Kosztów Zaniechania – Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco-wspierających”.

Więcej informacji oraz załączniki znajduje się na stronie http://kkz.mcps-efs.pl/aktualnosci/51-otwarty-konkurs-ofert-w-obszarze-polityka-spoleczna.html

Źródło: http://kkz.mcps-efs.pl/